Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos diplominiai darbai
Elektronikos diplominiai darbai

(17 darbai)

Balso serverių technologijų analizėAnotacija. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Temos aktualumas. Mokslinis naujumas. Praktinė vertė. Tyrimo metodai. Darbo tikslas ir uždaviniai. Aprobacija. Balso serverių technologijų analizė. Balso serverių technologijų raida. Voicexml. Voicexml raida. Voicexml savybės. Voicexml technologijos. Xml. Teksto skaitymas balsu. Automatinis kalbos atpažinimas. Dtmf tonai. Skambučių valdymas. Voicexml serverių architektūra. Voicexml išvados. Salt. Salt raida. Salt savybės. Daugiarūšė sąsaja. Balso sąsaja. Salt technologijos. Salt išvados. Xhtml + voice. Balso serverių technologijų palyginimas ir išvados. Voicexml balso sistemos kūrimo principai. Voicexml dokumentas. Dialogai. Formos. Meniu. Formų interpretavimo algoritmas. Sesijos. Voicexml įvestis. Voicexml išvestis. Kintamieji. Įvykiai. Nuorodos. Kiti elementai. Balso sąsaja. Voicexml vartų pasirinkimas. Voicexml balso sistemos programinė įranga. Voicexml balso sistemos aparatinė įranga. Voicexml balso sistemos komunikacijos. Dinaminės voicexml balso sistemos. Projektinė voicexml balso sistema. Projektinės voicexml balso sistemos programinė ir aparatinė įranga. Projektinės voicexml balso sistemos kūrimas. Skambučio srauto įrankis. Voicexml dokumentų redaktorius. Skambučių valdymo dokumentų redaktorius. Gramatikos redaktorius. Projektinės voicexml balso sistemos testavimas. Lietuvių kalba balso sistemose. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Buitinių vartotojų energijos rūšies pakeitimo techninės ir ekonominės sąlygosĮvadas. Energetinės sistemos plėtros perspektyvos. Vietiniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai bei jų panaudojimas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Tiriamojo rajono aprašymas. Metinis elektros energijos poreikis ir išlaidos. Patalpų šildymas elektros energija. Vandens šildymas elektros energija. Elektros tinklo rekonstrukcija. Gyvenamojo namo elektros instaliacija. 0,4 kV skirstomasis elektros tinklas. Pastotės Pg-410 linijos L-100 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-200 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-300 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-400 rekonstrukcija. Pastotės Pg-410 linijos L-500 (L-200 201 atšakos) rekonstrukcija. 10/0,4 kV transformatorinė pastotė. 10 kV elektros tinklas. Elektros tinklo rekonstrukcijos ekonominis įvertinimas. Kitų energijos rūšių panaudojimo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninio termostato projektavimasĮvadas. Projekto tikslai. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių apžvalga. Profesinių kompetencijų, demonstruojamų projekte, sąrašas. Analitinis skyrius. Principinės elektrinės schemos sudarymas ir elementų parinkimas. Stabilizuotos įtampos šaltinio schemos sudarymas, elementų parinkimas. Lygintuvo schemos sudarymas, elementų paskaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo transformatoriaus paskaičiavimas. Konstrukcinis ir technologinis skyrius. Prietaiso montažinės plokštės projektavimas ir gamybos technologija. Prietaisų gedimų prognozavimas, paieškos ir taisymo metodika. Darbo saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Ekonominio pagrindimo skyrius. Rinkos segmentavimas ir pasirinkimas. Prietaiso savikaina ir kaina. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Pirktų gaminių ir elementų vertė. Montavimo darbų sąnaudos ir tiesioginis atlyginimas. Elektroninio termostato savikaina. Pelningumo taško prognozavimas. Pelningumo taško apskaičiavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Gabalinių medžiagų transportavimo įrenginių automatizavimasĮvadas. Transportavimo įrenginiai. Transportavimo įrenginių klasifikavimas. Juostiniai transporteriai. Transporterių juostos. Juostos palaikymo įtaisai. Juostos įtempimo mechanizmai. Transporterių pakrovimo įrengimai. Transporterių nukrovimo įrengimai. Juostos stabdymo įtaisai. Akmens anglių dozavimo automatizavimas. Technologijos aprašas. Automatizavimo schema ir jos veikimo aprašas. Reikalavimai projektuojamai GIRC 4 sistemai ir jos struktūrinė schema. Eksperimentinė reakcijos kreivė. Reguliavimo objekto perdavimo funkcijos sudarymas. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 1-sios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas inžineriniu metodu, 2-sios eilės perdavimo funkcija. Objekto reakcijos kreivės aproksimavimas Simojų (plotų) metodu. Objekto reakcijos kreivę aproksimuojančios perdavimo funkcijos nustatymas mažiausių kvadratų metodu. Objektą veikiančių trikdžių analizė. Reguliavimo dėsnio parinkimas. Reguliatoriaus Wr(p) derinimo parametrų apskaičiavimas ir sistemos pereinamojo proceso tyrimas. Reguliatoriaus Wr(p) derinimo parametrų optimizavimas ir sistemos pereinamųjų procesų tyrimas. Ryšių schemos. Elektrinė principinė sistemos GIRC 4 schema. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Generatorių stendo projektavimasElektros energetikos studijų programos baigiamasis projektas. Anotacija. Anotation. Įvadas. Projekto tikslai. Profesinių kompetencijų sąrašas. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių kuriais remiantis atliktas projektas, apžvalga. Projekto metodikos ir priemonių aprašymas. Schemotechninė dalis. Prietaiso sandaros schemos sudarymas, veikimo aprašymas. Principinės elektrinės schemos sudarymas, veikimo aprašymas. Stabilizuotos įtampos šaltinio schemos sudarymas elementų parinkimas. Lygintuvo schemos sudarymas elementų paskaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo transformatoriaus paskaičiavimas. Konstruktorinė ir technologinė dalis. Prietaiso montažinės plokštė projektavimas ir gamybos technologija. Prietaiso konstrukcijos sudarymas ir pagrindimas. Eksperimentinė dalis. Prietaiso derinimas ir reguliavimas. Prietaiso gedimų prognozavimas, paieškos ir taisymo metodika. Darbo sauga ir ekologija. Ekonominė dalis. Rinkos segmentavimas ir pasirinkimas. Prietaiso savikaina ir kaina. Pelningumo taško prognozavimas. Projekto rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Kabelinės linijos projektavimasTP "Verkiai" – SP-71 (Santarišrės) 10kv kabelinės linijos projektavimas. Bakalauro baigiamojo darbo užduotis. Santrauka. Резюме. Įvadas. Objekto charakteristika. Elektros tiekimo schemų parinkimas. Esamos ir perspektyvinės elektros vartotojų apkrovos. Vidutinės įtampos kabelinės linijos laidininkų parinkimas. Galios ir energijos nuostoliai kabelinėse linijose. Linijų laidininkų parinkimas pagal vainikinių išlydžio nuostolius. Ekonominis tinklo variantų skaičiavimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Kabelio, aparatų ir apsaugos priemonių nuo viršįtampių. Parinkimas. Šiluminio impulso reikšmės trumpojo jungimo vietose apskaičiavimas. Parinktos kabelinės linijos pagal ilgalaikį leistiną įšilimą patikrinimas. Kabelio pagal terminį atsparumą patikrinimas. Jungtuvų ir skyriklių parinkimas. Viršįtampių ribotuvų parinkimas. Objekto rekonstrukcijos ekonominis įvertinimas. Išvados. Priedai (SP-71 elektros schema, 10kV KL elektros principinė schema). Skaityti daugiau
Kryptinė antena duomenų perdavimo tinklamsĮvadas. Literatūros apžvalga. Siūlomos antenos tipo aprašymas. Antenos elektrinių charakteristikų ir parametrų skaičiavimas. Antenos konstrukcijos aprašymas. Žadinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lanksčios linijos komponavimo optimizavimasSantrauka. Summary. Įvadas. Technologinio proceso analizė. Įrenginių parinkimas. Įrenginio modelio sudarymas. Modeliavimo rezultatų analizė. Įrenginio našumo padidinimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Mažatriukšmis dažnių sintezatoriusSummary. Įvadas. Literatūros apžvalga ir darbo krypties formulavimas. Dažnio sintezatorių apžvalga. Aktyvioji dažnių sintezė. Dažnių sintezatorių struktūros. AFP sistema su dažnio dalikliu. Sumuojančioji AFP sistema. Sumuojančioji AFP su dažnio dalikliu. DS su AFP sistema, veikiančia atraminio generatoriaus harmonikomis. Dekadinė AFP sistema. Dažnių sintezatoriai be dažnių daliklių AFP kilpoje. Pagrindiniai dažnio sintezatorių mazgai ir jų parametrai. Atraminis generatorius ir įtampa valdomas generatorius. Fazinis detektorius. Dažnio daliklis. Žemo dažnio filtras. Dažnių sintezatoriaus triukšmai. ĮVG faziniai triukšmai. Projektuojamo mažatriukšmio dažnio sintezatorius struktūros parinkimas ir funkcinės schemos sudarymas. Uždavinio sprendimas. Eksperimentai ir programos. Projektuojamo DS generatoriaus stabilumo patikrinimas. Projektuojamo dažnio sintezatoriaus triukšmų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mechaninių dirbtuvių elektros tinklų rekonstrukcija: AB "Panevėžio keliai"Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros įrangos paskirtis ir techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo skaičiavimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Procesu automatizavimas. Automatizavimo modelio sudarymas. Technologinio proceso ir ryšių schemų nagrinėjimas. Proceso modeliavimas. Automatikos elementų parinkimas. Saugus darbas. Sąmatiniai skaičiavimai. Materialinių išteklių poreikis ir išlaidos. Elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmatos. Skaityti daugiau
Nuožulnaus keltuvo automatizuota elektros pavaraUžduotis. Mechaninio ir technologinio proceso aprašymas. Variklio parametrų skaičiavimas ir variklio parinkimas. Statinių momentų ir variklio trūkstamų parametrų skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Pavaros inercijos momento skaičiavimas. Apkrovos diagramą ir variklio patikrinimas įšilimui. Asinchroninio ventilinio kaskado jėgos grandinių elementų skaičiavimas. AVK Mechaninių charakteristikų sudarymas. Grįžtamųjų ryšių parinkimas. Srovės reguliavimo kontūro skaičiavimas. Greičio reguliavimo kontūro skaičiavimas. Užduodančiojo elemento skaičiavimas. Maitinimo šaltinio skaičiavimas. Elektros pavaros statinės charakteristikos skaičiavimas. Asinchroninio ventilinio kaskado energetika. Tiristorių apsauga nuo viršįtampių. Pereinamųjų procesų skaičiavimas. Darbo sauga. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis. Skaityti daugiau
Padėties nustatymo duomenų perdavimo mobiliuoju ryšiu sistemaPdf byla. Įvadas. Užduoties analizė. Literatūros apžvalga. Padėties nustatymo įtaisų veikimas. Valdymo sistema. Vartotojo įranga. Padėties nustatymo įrenginio hi-204e aprašymas. Imtuvo žinutės parametrai. Egzistuojančių sistemų apžvalga. Mobiliojo telefono valdymas.. Mobiliojo telefono programinės įrangos valdymas. Programinės įrangos sąsaja. Valdymo komandos. Mikrovaldiklis. Ryšio tarp padėties nustatymo įrenginio ir mikrovaldiklio apžvalga. Mikrovaldiklio "atmega8" apžvalga. "atmega8" išvadų aprašymas. Sistemos kūrimas. Aparatinės įrangos kūrimas. Principinės elektrinės schemos kūrimas. Spausdintinės plokšt÷s ir maketo kūrimas. Programinės įrangos kūrimas. Programinės įrangos mikrovaldikliui kūrimas. Programinės įrangos žinutei, iš telefono į asmeninį kompiuterį įkrauti, kūrimas. Grafinio atvaizdavimo programinės įrangos kūrimas. Sistemos derinimas. Rezultatų apibendrinimas. Summary. Priedai (5). Skaityti daugiau
Parabolinė antena duomenų perdavimo įrenginiamsĮvadas. Literatūros analizė. Antenų klasifikavimas. Parabolinės veidrodinės antenos apžvalga. Parabolinio veidrodžio profilis. Parabolinių antenų spinduliuojamieji laukai. Parabolinės antenos naudojimo sritys. Elektriniai antenos skaičiavimai. Antenos parametrų skaičiavimas. Antenos kryptiškumo diagramų skaičiavimas. Elektrinio lauko amplitudės pasiskirstymo veidrodžio angoje skaičiavimas. Antenos konstrukcijos aprašymas. Antenos brėžinys - eskizas. Išvados. Skaityti daugiau
Rajoninio tinklo hidroakumuliacinė 400 MW elektrinė, jos relinė apsauga ir automatikaDuomenys projektui. Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Hidroakumuliacinės elektrinės skaičiavimas. Technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai - ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės ir elektrinės valdymas. Energijos gamybos kaštai ir sąmatinės vertės nustatymas. Elektros tinklo skaičiavimas. Elektros tinklo schemos. Tinklo vardinės įtampos. Pastočių pagrindinių įrenginių parinkimas ir galios bei įtampos nuostolių apskaičiavimas transformatoriuose. Apytikslis galių srautų pasiskirstymas suprojektuotuose tinkluose. Linijų laidų parinkimas. Galios ir energijos nuostoliai oro linijose ir transformatoriuose. Pastotės įtampos reguliavimas maksimaliu ir minimaliu darbo režimais. Tinklo atstojamoji schema. Relinės apsaugos ir automatikos skaičiavimas. Elektrinės schemos elementų apsaugų principų parinkimas ir išdėstymas. Bloko gedimai ir nenormalūs režimai (generatoriaus ir transformatoriaus). Bloko apsaugų parinkimas ir skaičiavimas. Reguliatorių parinkimas. Agregatų paleidimo automatizavimas. Apsaugos ir automatikos panaudojimo ekonominis pagrindimas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Transformatorinės pastotės projektavimas: AB "VST" Šilutės-Šilalės skyriausĮvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. AB "VST" Šilutės-Šilalės skyriaus 10/0,4 kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės remonto darbų analizė. Vidutiniosios įtampos skirstomųjų įrenginių konstrukcija. Pastočių izoliatorių, saugiklių, skyriklių, jungtuvų apžvalga. Transformatorių montavimas. Apsauginis įžeminimas. 10/0,4 kV transformatorinės pastotės projektavimo ypatumai. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Įmonės valdymo struktūros analizė. Transformatorinės pastotės priežiūros ir remonto darbų atlikimo tyrimas. Esamų ir laukiamų apkrovų nustatymas. Transformatorių skaičiaus ir galios skaičiavimas. Gatvių apšvietimui reikalingos elektrinės galios nustatymas. Elektros tinklų skaičiavimas. Leistinų įtampos nuostolių nustatymas projektuojamose linijose. Linijų laidų skerspjūvio nustatymas pagal leistinus įtampos nuostolius. Laidininkų skerspjūvio parinkimas pagal leistiną įšilimą. Uždaros mūrinės transformatorinės pastotės elektrinės principinės schemos analizė. Transformatorinių pastočių įrangos ir 0,4 kV linijų apsaugos aparatų parinkimas ir patikrinimas. Įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Transformatorinės pastoties projektavimo ekonominis įvertinimas. Elektros energijos pardavimo kainos skaičiavimas. Įmonės darbų sauga ir ekologinis įvertinimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Le résumé. Skaityti daugiau
UMTS tinklo ir paslaugų analizėSantrauka. Summary. Sutrumpinimų sąrašas. Įvadas.Darbo tikslas yra išanalizuoti UMTS tinklo ir teikiamų paslaugų parametrus. Užduoties analizė. UMTS Lietuvoje. UMTS tinklo pritaikymo galimybės. UMTS tinklo struktūra. Fizinis lygmuo. ETSI techninės specifikacijos. UMTS naudojami protokolai: TDMA, CDMA ir WCDMA. UMTS tinklu teikiamos paslaugos. QoS parametrai. UMTS tinklo parametrų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Visakryptė antena korinio ryšio tinklamsĮvadas. Literatūros apžvalga. Siūlomos antenos tipo aprašymas. Antenos elektrinių charakteristikų ir parametrų skaičiavimas. Antenos konstrukcijos aprašymas. Žadinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau