Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos uždaviniai
Elektronikos uždaviniai

(16 darbai)

Asinchroniniai varikliaiTrifazė statoriaus apvija; Sukamasis magnetinis laukas; Pulsuojantis magnetinis laukas; Slydimas, kritinis slydimas, vardinis slydimas; Statorius; Rotorius; Pagerintų paleidimo savybių variklis; Variklis su faziniu rotoriumi; Asinchroninis variklis su vienfaze apvija; Asinchroninis variklis su dvifaze apvija; Trifazis asinchroninis variklis vienfaziame tinkle. Skaityti daugiau
Automobilio dinaminis pasas: Mercedes benz 180Automobilio dinaminis pasas. Automobilio Mercedes benz 180 techniniai daviniai. Variklio greičio išorinės charakteristikos sudarymas. Važiavimo greičių skaičiavimas. Traukos charakteristikos sudarymas. Jėgos balansas. Dinaminės charakteristikos sudarymas. Krūvio nomogramos sudarymas. Slydimo (buksavimo) kontrolės grafiko sudarymas. Skaityti daugiau
Elektrodinamika (3)Begaliniu cilindriniu laidininku, kurio spindulys R, teka nuolatinė srovė. Raskite atstumą nuo laidininko ašies iki taškų, kuriuose magnetinio lauko stiprumas yra n kartų mažesnis už stiprumą atstume R/2. Pabraižykite H(r), B(r). Apskaičiuokite sukauptos magnetinės energijos priklausomybę nuo R. Plokščioji elektromagnetinė banga sklinda medžiaga, kurios parametrai ε, µ, σ. Raskite šitos medžiagos Zb, φz. Nustatykite bangos ilgį ir greitį toje medžiagoje. Perpus sumažinus žadinančio generatoriaus dažnį, bangos ilgis stačiakampio skerspjūvio bangolaidyje padidėjo trigubai. Raskite bangolaidžio matmenį a, jei b=a/2 ir pradinis generatoriaus dažnis f. Skaityti daugiau
Elektrodinamika (4)Elektrodinamikos namų darbas Nr. 1. Uždavinio sąlyga: variantas 10. Begaliniu vamzdžio pavidalo laidininku, kurio skerspjūvio spinduliai R1=10cm ir R2=15cm, teka nuolatinė srovė I=1A. Raskite atstumą nuo laidininko ašies iki taškų, kuriuose magnetinio lauko stiprumas yra n=5 kartų mažesnis negu jo reikšmė vamzdžio sienelės viduryje. Apskaičiuokite ilgio vieneto magnetinę energiją. Namų darbas Nr2. Uždavinio sąlyga(Nr4). Plokščioji harmoninė elektromagnetinė banga sklinda sausa dirva, kurios parametrai. Rasti slopinimo konstantą, fazinį greitį, fazės konstantą,bangos ilgį, banginę varžą esant tokiems dažnumams f: a) 15 kHz. b) 1.5 MHz. c) 0.15 GHz. Rasti atstumą, kurį nusklidus bangos amplitudė sumažėja kartų. Rasti slinkties ir laidumo srovių amplitudžių santykį. Elektrodinamikos namų darbas Nr.3. Uždavinio sąlyga (nr40). Išaiškinti kas vyksta bangolaidyje sužadinus jame bangas ilgesnes už kritines. Kokia šiuo atveju bangos sklidimo koeficiento fizikinė prasmė? Kam jis lygus, jei? Skaityti daugiau
Elektronika (5)Elektronikos užduotys. Kristalinė gardelė – deimanto tipo, jos konstanta a. Raskime atomų skaičių, tenkantį gardelės narveliui, atstumą tarp artimiausių atomų ir atominį spindulį; Raskime ilgius atkarpų, kurias koordinačių ašyse atkerta kristalografinės plokštumos, kurių indeksai (213) ir (210); Raskime tikimybes, kad 300 K temperatūroje energijos lygmenys yra užpildyti elektronų; Raskime metalo elektrono vidutinę kinetinę energiją absoliučiojo nulio temperatūroje; Vario tankis – 8920 kg/m3, atominė masė – 63,54. Kiekvienas vario atomas sukuria vieną laidumo elektroną. Raskime vario Fermio energiją ir vidutinę elektrono energiją absoliučiojo nulio temperatūroje; Raskime grynojo silicio laisvojo elektrono vidutinę kinetinę energiją ir vidutinį kvadratinį greitį 0 K ir 300 K temperatūrose; Išveskime neišsigimusios sistemos dalelės tikimiausios kinetinės energijos išraišką; Apskaičiuokime didžiausią elektronų koncentraciją, kuriai esant kietojo kūno elektronai 300 K temperatūroje sudaro neišsigimusią sistemą; Raskime germanio ir silicio savųjų krūvininkų koncentracijų santykį 300 K temperatūroje; Apskaičiuokime, kiek kartų pakis silicio savųjų krūvininkų koncentracijos kylant temperatūrai nuo 20 iki 100 0C. Silicio plokštelė legiruota fosforu. Fosforo koncentracija 1015 cm–3. Raskime elektronų, skylių koncentracijas ir Fermio lygmens padėtį 300 K temperatūroje. Germanio plokštelė legiruota boru. Boro koncentracija 1016 cm–3. Raskime elektronų ir skylių koncentracijas puslaidininkyje 300 K temperatūroje. Silicis legiruotas fosforu ir boru. Fosforo koncentracija – 1017 cm–3, boro – 1016 cm-3. Raskime krūvininkų koncentracijas 300 K temperatūroje. Elektronų judrumas grynajame silicyje 300 K temperatūroje yra 1500 cm2/(Vs). Laikydami, kad elektrono efektinė masė lygi jo ramybės masei, apskaičiuosime vidutinį laisvąjį elektrono kelią ir palyginsime jį su gardelės konstanta a=0,543 nm. Apskaičiuokime grynojo silicio savitąjį laidumą ir savitąją varžą 300 K temperatūroje. Kaip ir kiek kartų pakistų grynojo silicio, n silicio ir vario bandinių varžos kylant temperatūrai nuo 300 iki 340 K? Silicio dreifinio npn tranzistoriaus bazėje priemaišų koncentracija kinta eksponentiniu dėsniu. Bazės storis – 1 m. Įvertinkime elektrinio lauko stiprį tranzistoriaus bazėje. Silicio pn sandūra – staigi. Apskaičiuokime kontaktinį potencialų skirtumą ir potencialo barjero aukštį pn sandūroje, kai T=300 K. Kiek kartų germanio diodo soties srovė stipresnė už tokio pat silicio diodo soties srovę 300 K temperatūroje? Tekant per puslaidininkinį diodą 5 mA srovei, pn sandūroje krinta 0,7 V įtampa. Diodo p ir n sričių varža – 20. Raskime diodo tiesioginę įtampą. Silicio pn sandūroje krinta 0,7 V tiesioginė įtampa. Kiek kartų tekanti per pn sandūrą srovė stipresnė už soties srovę, kai T=300 K? Apskaičiuokime staigiosios silicio pn sandūros storį, kai .. Silicio bandinyje tarp sričių, kuriose priemaišų koncentracijos ir sudaryta staigioji pn sandūra, kurios plotas – 0,1 mm2. Kaip ir kiek kartų pakis sandūros barjerinė talpa atgalinei įtampai pakilus nuo 1 iki 5 V? 300 K temperatūroje per silicio pn sandūrą, veikiant 0,8 V tiesioginei įtampai, teka 10 mA srovė. Krūvininkų gyvavimo trukmė – 1 s. Apskaičiuokime pn sandūros difuzinę talpą. Sandūra sudaryta tarp metalo ir n puslaidininkio. Elektronų išlaisvinimo iš metalo darbas – 1,4 eV, išlaisvinimo iš puslaidininkio darbas – 1 eV. Prijungus tarp puslaidininkio ir metalo sričių 0,4 V įtampą, 300 K temperatūroje teka 0,1 A srovė. Koks būtų srovės stipris, pakeitus įtampos poliškumą? Skaityti daugiau
Elektronika (6)Elektronikos užduotys. Elektronų judrumas grynajame silicyje 300 K temperatūroje yra 1500 cm2/(Vs). Laikydami, kad elektrono efektinė masė lygi jo ramybės masei, apskaičiuosime vidutinį laisvąjį elektrono kelią ir palyginsime jį su gardelės konstanta a=0,543 nm; Apskaičiuokime grynojo silicio savitąjį laidumą ir savitąją varžą 300 K temperatūroje; Kaip ir kiek kartų pakistų grynojo silicio, n silicio ir vario bandinių varžos kylant temperatūrai nuo 300 iki 340 K?; Silicio dreifinio npn tranzistoriaus bazėje priemaišų koncentracija kinta eksponentiniu dėsniu. Bazės storis – 1m. Įvertinkime elektrinio lauko stiprį tranzistoriaus bazėje; Silicio pn sandūra – staigi. Apskaičiuokime kontaktinį potencialų skirtumą ir potencialo barjero aukštį pn sandūroje, kai T=300 K. Kiek kartų germanio diodo soties srovė stipresnė už tokio pat silicio diodo soties srovę 300 K temperatūroje? Tekant per puslaidininkinį diodą 5 mA srovei, pn sandūroje krinta 0,7 V įtampa. Diodo p ir n sričių varža – 20. Raskime diodo tiesioginę įtampą. Silicio pn sandūroje krinta 0,7 V tiesioginė įtampa. Kiek kartų tekanti per pn sandūrą srovė stipresnė už soties srovę, kai T=300 K? Apskaičiuokime staigiosios silicio pn sandūros storį, kai... Silicio bandinyje tarp sričių, kuriose priemaišų koncentracijos ir sudaryta staigioji pn sandūra, kurios plotas – 0,1 mm2. Kaip ir kiek kartų pakis sandūros barjerinė talpa atgalinei įtampai pakilus nuo 1 iki 5 V? Sandūra sudaryta tarp metalo ir n puslaidininkio. Elektronų išlaisvinimo iš metalo darbas – 1,4 eV, išlaisvinimo iš puslaidininkio darbas – 1 eV. Prijungus tarp puslaidininkio ir metalo sričių 0,4 V įtampą, 300 K temperatūroje teka 0,1 A srovė. Koks būtų srovės stipris, pakeitus įtampos poliškumą? Skaityti daugiau
Elektronikos matavimaiKaip patikrinti voltmetro tikslumo klasę? Tikrinimo schema. Paklaidų skaičiavimas. Elektroninio voltmetro vidutinės išlygintos vertės detektorius. Veikimo principas pagal laiko diagramas. Impulsinio signalo impulso trukmės matavimas oscilografu. Ommetrai. Nuosekli ir lygiagreti schema. Privalumai ir trūkumai. Skaitmeninio dažniamačio struktūrinė schema. Veikimo principas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (23)1. Pagal savo varianto duomenis nubraižyti individualią elektrinės grandinės schemą. Pažymėti schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikydami Omo dėsnį, apskaičiuoti sroves šakose ir įtampą UAB. Apskaičiuokite imtuvo R4 galią P4. 2. Nubraižyti individualią elektrinės grandinės schemą. Pažymėti srovių kryptis šakose ir apskaičiuoti jas Kirchhofo dėsnių metodu. Sudaryti galios balansą. 3. Prie kintamos įtampos U, kurios dažnis 50 Hz, prijungti idealūs imtuvai. Kiekvienai grandinei atskirai apskaičiuokite srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galias. Parinkite mastelius ir pagal apskaičiuotus duomenis kompleksinių skaičių plokštumoje nubraižykite tris vektorines diagramas. Apskaičiuokite tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidintas nuo 50Hz iki 200Hz. Raštu paaiškinkite ar visų imtuvų varžos ir srovės priklauso nuo dažnio? 4. Prie kintamos įtampos U prijungta elektrinė grandinė, kurios elementų varžos, kai f=50Hz duotos. Nubraižyti individualią elektrinę schemą. Apskaičiuoti grandinės galios koeficientą, aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galias, atskirų elementų įtampas ir nubraižyti srovės bei įtampų vektorinę diagramą. Po to apskaičiuoti dažnį f0, kuriam esant grandinėje įvyktų įtampų rezonansas. Šiam atvejui apskaičiuokite srovę, atskirų elementų įtampas ir nubraižyti vektorinę diagramą. 5. Prie kintamos įtampos U prijungta grandinė, kurios elementų varžos duotos. Nubraižykite individualią elektrinę schemą. Kompleksiniais skaičiais apskaičiuokite sroves (pažymėkite jas schemoje), grandinės aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias. Nubraižykite įtampos ir srovių vektorinę diagramą. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (31)Uždavinys. Apskaičiuokite, kokia srovė prateka paveiksle nubraižyta elektros grandine. Apskaičiuokite visų pažymėtų taškų potencialus ir pagal juos nubraižykite potencialinę diagramą. Sprendimas. Apskaičiuoti grandinės ekvivalentinę varžą Re; sroves, pratekančias per kiekvieną Varžų; įtampą kiekviename varžoje. Sprendinį patikrinti pagal I ir II Kirchhofo dėsnius, taip pat pagal galių balansą. Schemoje pažymėti srovių kryptis. Duota. Sprendimas. Patikrinimas. Apskaičiuoti nurodytos elektros grandinės ekvivalentinę varžą ir šaltinio naudojamą srovę, kai žinoma visų rezistorių varžos ir šaltinio elektrovara. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui. Sprendimas. Apskaičiuokite visų šakų sroves, kai žinomos visų varžų vertės, šaltinių elektrovaros. Sudarykite galių balansą. Braižykite tuos elementus kurie duoti Jūsų variante. Spręsti šiais metodais. Sprendimas. Kaitrinė lemputė prijungta lygiagrečiai tiesiniai pastoviai varžai R2. Nubraižyti grandinės ekvivalentinės varžos R priklausomybę nuo jos gnybtų įtampos U R(U). Lempos voltamperinė priklausomybė duota lentelėje. Sprendimas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (36)12 uždavinių. 1. Pažymėti schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikant omo dėsnį, apskaičiuoti sroves šakose ir įtampą, bei imtuvo galią. 2. Pažymėti srovių kryptis ir apskaičiuoti jas Kirchofo lygčių metodų. Sudaryti galios balansą. 3. Prie kintamosios įtampos prijungti idealūs imtuvai. Apskaičiuoti kiekvienos grandinės kompleksinę srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galią. Parinkti mastelius ir pagal apskaičiuotus duomenis kompleksinių skaičių plokštumoje nubraižyti tris įtampos ir srovės vektorių diagramas. Apskaičiuoti tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai dažnis padidinamas. 4. Kintamosios įtampos dažnis grandinėje. Pažymėti srovės ir įtampų kryptis. Apskaičiuoti grandinės kompleksines varžą ir srovę, galios koeficientą, aktyviąją P, reaktyviąją Q bei pilnutinę S galias, atskirų elementų kompleksines įtampas. Nubraižyti atskirų elementų kompleksinių įtampų vektorinę diagramą ir rasti rezonansinį dažnį. 5. Grandinė prijungta prie kintamosios įtampos. Pažymėti srovių kryptis, apskaičiuoti kompleksines sroves, grandinės aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias. Nubraižyti įtampos ir srovių vektorių diagramą. 6. Pažymėti fazinių įtampų ir srovių kryptis. Apskaičiuoti kompleksines fazines sroves ir neutraliojo laido kompleksinę srovę. Apskaičiuokite kiekvienos fazės ir visos sistemos aktyviąją, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galią. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorinę diagramą. 8. Įmonės aktyvioji galia P=250kW, vidutinis galios koeficientas. Įmonė prijungta prie trifazio tinklo. Siekiant sumažinti linijos nuostolius prijungta kondensatorių baterija (sujungta žvaigžde) dėl ko įmonės galios koeficientas padidėjo. 9. Trifazio vienpusio lygintuvo apkrovos galia, išlygintos įtampos vidutinė vertė. Apskaičiuoti išlygintos srovės vidutinę vertę ir diodo srovės vidutinę vertę, išlygintos įtampos pulsacijos amplitudę ir diodo atgalinę įtampą. Parinkti tinkamą diodą, užrašyti jo tipą ir vardinius duomenis. Apskaičiuoti transformatoriaus antrinę įtampą, srovę, pilnutinę galią ir antrinės apvijos išnaudojimo koeficientą 11. Trifazio transformatoriaus vardinė galia, vardinės linijinės įtampos ir tuščiosios veikos nuostolių (magnetolaidžio) galia, trumpojo jungimo nuostolių (apvijų) galia . Apvijų jungimo būdas Y/Y. Apskaičiuoti. 13. Nuolatinės srovės lygiagretaus žadinimo variklio įtampa, atiduodama galia, sūkių dažnis, naudingumo koeficientas, inkaro grandinės varža, ir žadinimo grandinės varža. 14. Trifazis asinchroninis narvelinio rotoriaus variklis dirba prie 220/380V įtampos. Tinklo linijinė įtampa, variklio atiduodama galia, sūkių dažnis, galios koeficientas, naudingumo koeficientas. Maksimalaus ir vardinio sukimo momentų santykis, paleidimo ir vardinio sukimo momentų santykis, paleidimo ir vardinės srovių santykis. 15. Duoti staklių apkrovos duomenys. Apskaičiuoti. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (38)6 uždavinys. Trifazio tinklo linijinė įtampa. Apskaičiuokite kompleksines fazines sroves ir neutraliojo laido kompleksinę srovę. Apskaičiuokite kiekvienos fazės ir visos sistemos aktyviąją, reaktyviąją ir pilnutinę galią. Kompleksinėje plokštumoje nubraižykite įtampų ir srovių vektorių diagramą. Iš vektorių diagramos gautą neutraliojo laido srovę palyginkite su srove gauta skaičiuojant. 7 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: magnetinę indukciją; magnetinio lauko stiprius; absoliutinę ir santykinę magnetinę skvarbą plačiojoje (antrojoje) magnetolaidžio dalyje; magnetovarą, srovę pilnutinį srautą ir ritės induktyvumą. 8 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: linijines sroves prieš kondensatorių prijungimą ir po jų prijungimo; vieno linijos laido varžą ir linijos nuostolių galią po kondensatorių prijungimo; metinę ekonomiją litais , kai įmonė dirba dienų (čia N varianto Nr., N=8 ), n pamainų po 8 valandas, o elektros energija kainuoja 0,29 Lt/kWh. Apskaičiuokite vienos kondensatorių baterijos fazės talpą C. Nubraižykite vienos fazės įtampos ir srovių vektorių diagramą. 9 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: išlygintos srovės vidutinę vertę; diodo srovės vidutinę vertę; išlygintos įtampos pulsacijos amplitudę; diodo atgalinę įtampą. 10 uždavinys, 8 variantas. Apskaičiuokite: kolektoriaus grandinės varžą; bazės srovę; bazės grandinės varžą; kolektoriaus (tranzistoriaus) galią; kolektoriaus (tranzistoriaus) galią kai kolektoriaus srovė. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (38)3 uždaviniai. 1. Uždavinys. Pagal duotus duomenis nubraižykite elektrinės grandinės schemą. Pažymėkite schemoje srovių kryptis. Ekvivalentinio keitimo metodu, taikant Omo dėsnį, apskaičiuoti sroves visose šakose ir įtampą tarp taškų AB (UAB), imtuvo R5 galią P5. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. 2 Uždavinys. Prie standartinio dažnio kintamosios įtampos U prijungti idealūs imtuvai. Kiekvienai grandinei atskirai apskaičiuoti elektros srovę, aktyviąją P ir reaktyviąją Q galias. Apskaičiuoti tų pačių trijų imtuvų varžas ir sroves, kai esant tai pačiai įtampai, dažnis f = f2. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. 3 Uždavinys. Prie standartinio dažnio kintamosios srovės įtampos U prijungti imtuvai, kurių elementų varžos pateikiamos 4 lentelėje. Apskaičiuoti grandinės galios faktorių , aktyviąją P, reaktyviąją Q ir pilnutinę S galias ir atskirų elementų įtampas. Uždavinio sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (39)2 uždaviniai. Elektrotechnikos kontrolinis darbas 13 variantas. Užduotis Nr. 1. Duota: R1=5Ω; R2=6Ω; R3=8Ω; R4=3Ω; R5=10Ω; UCD=24V. Rasti visus U ir I. Užduotis Nr. 2. Duota: R1=3Ω; R2=1Ω; XL1=4Ω; XL2=2Ω; XC1=3Ω; I=2A. Apskaičiuoti: 1) pilnutinę grandinės varžą Z; Įtampą U; fazės poslinkį φ; aktyvinę P, reaktyvinę Q ir pilnutinę S grandinės naudojamą galią. Skaityti daugiau
Nuolatinės srovės elektrinė grandinė: mišriai sujungti elementaiUždavinys 2. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Šaltinio vidaus varža lygi 0. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. Srovių ir įtampų indeksus žymėkite pagal varžų indeksus. Apskaičiuokite ekvivalentinę varžą Re; sroves, pratekančias per kiekvieną rezistorių; įtampą kiekviename rezistoriuje. Sprendinį patikrinti pagal I ir II Kirchhofo dėsnius, taip pat pagal galių balansą. Schemos. I Kirchhofo dėsnis. II Kirchhofo dėsnis. Išvados. Skaityti daugiau
Spartinančiosios atminties sandaros modeliavimas ir tyrimasDarbo tikslas. Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus ir charakteristikas bei ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui. Ištirti spartinančiosios atminties, sudarytos pagal bendrosios ir atskiros instrukcijų bei duomenų sandarą, našumą. Modeliuojamo kompiuterio atminties sistemos struktūrinės schemos. Skaityti daugiau
Trilaiptės distancinės apsaugos skaičiuotėRAA Trilaiptės distancinės apsaugos skaičiuotė. Pirminės komutacijos schema. Skaičiavimai. Skaityti daugiau