Šperos.lt > Elektronika > Elektronikos konspektai
Elektronikos konspektai

(45 darbai)

Elektrotechnika (32)Elektros mašinų apvijų džiovinimo būdai. Apvijų džiovinimo būdai. Schemos veikimo aprašymas. Kontaktoriai ir relės. Magnetinis paleidiklis. Nuolatinės srovės variklio paleidimas laiko funkcijoje. Schemos veikimo aprašymas. Asinchroninio variklio paleidimo ir priešinio jungimo stabdymo schemos veikimas. Sinchroninio generatoriaus veikimas. Sinchroninių mašinų žadinimas. Sinchroninių generatorių tipai ir konstrukcija. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (7)Elektrotechnika. Elektroniniai vamzdžiai. Puslaidininkiai elektronikoje. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkiniai prietaisai, veikiantys laidumo kitimo principu. p-n sandūra. Puslaidininkinis diodas. Dvipolis tranzistorius. Puslaidininkinių elementų panaudojimas. Tranzistorinis stiprintuvas. Vienfazis vienpusis lygintuvas. Vienfazis dvipusis lygintuvas. Filtrai. Talpinis filtras. Induktyvusis filtras. Stabilitronas. Įtampos stabilizatoriaus schema. Integrinės mikroschemos. Skaityti daugiau
Elektrotechninės medžiagos15 bilietų. Medžiagų poliarizacija ir jonizacija. Elektrinės konstantos ir santykinės dielektrinės skvarbos fizikinės prasmės. Apibūdinkite termoplastines ir termoreaktingasias medžiagas. Reiškiniai, kuriuos medžiagose sukelia magnetinis laukas. Elektros srovės laidininkų skirstymas. Paaiškinkite materijos pasireiškimo formas. Apibūdinkite dielektrikų poliarizacijos grupes. Metalų elektrinio laidumo aiškinimas. Puslaidininkinių cheminių junginių praktinis panaudojimas. Kur elektrotechnikoje naudojamas kaučiukas ir kaip jis gaminamas? Paaiškinkite elektrotechninių medžiagų atomų sandarą ir jų jungimosi į molekules ryšių tipus. Nubrėžkite srovių, tekančių per dielektriką, patalpintą tarp elektrodų, vektorių diagramą. Medžiagų superlaidumo reiškinys ir superlaidžios medžiagos. Puslaidininkių panaudojimas elektronikos prietaisuose. Magnetinės medžiagos statinė histerezės kilpa. Energijos nuostolių vertinimas dielektrike. Magnetinės medžiagos savybes apibūdinantys parametrai. Puslaidininkių varžos priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio praktinis panaudojimas. Kriolaidininkai ir jų panaudojimas elektrotechnikoje. Paaiškinkite elektronų išsidėstymą atome ir medžiagų skirstymą į grupes (zoninės teorijos požiūriu). Nubrėžkite ir paaiškinkite dielektriko, esančio nuolatiniame elektriniame lauke, nuotėkio srovės priklausomybės nuo laiko grafiką. Elektros laidininkų savitasis laidis ir savitoji varža. Puslaidininkių termoelektriniai reiškiniai. Elektros energijos nuostoliai magnetinėse medžiagose. Kokie procesai vyksta medžiagose, patalpintose elektriniame lauke? Paaiškinti sąvokas ,,vienalytis dielektrikas’’ ir ,,vienalytis elektrinis laukas’’. Laidininko varžos temperatūrinis koeficientas. Apibūdinkite gamtinių ir sintetinių dervų panaudojimą elektrotechnikoje. Minkštamagnetės medžiagos. Kaip vertinamas kietųjų dielektrikų elektrinis laidumas? Kas sukelia elektrinį ir magnetinį laukus? Ryšys tarp metalo elektrinio ir šilumos laidumo. Elektros krūvininkų difuzija puslaidininkyje. Lakštinis elektrotechninis plienas. Medžiagos, patalpintos į elektrinį lauką, poliarizacija. Kokiu parametru poliarizacija vertinama? Kaip dielektrikų savybės priklauso nuo drėgmės ir kokios sąvokos naudojamos dielektrikų savybių priklausomybės nuo drėgmės vertinimui? Termoporos konstrukcija ir jos elektrovara. Mechaninės jėgos poveikio (deformacijos) įtaka puslaidininkio savitajam elektriniam laidžiui. Kaip gaunamas žėrutis ir kur elektrotechnikoje jis naudojamas? Paaiškinkite dielektrikų laidumo procesą. Kuo jis skiriasi poliarizacijos proceso? Kaip kinta dujinių dielektrikų elektrinis atsparumas, didėjant atstumui tarp elektrodų? Vario savybės ir jo naudojimas elektrotechnikoje. Šviesos poveikis puslaidininkių savitajam elektriniam laidžiui. Iš ko gaminami izoliaciniai stiklai ir kur elektrotechnikoje jie naudojami? Apibūdinkite medžiagų agregatines būsenas. Paaiškinkite medžiagos dalelių jonizacijos procesą. Vario lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Puslaidininkių savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio. Transformatorinė alyva ir svarbiausieji jos parametrai. Apibūdinkite medžiagos plazminę būseną. Paaiškinkite kaip vyksta dielektriko elektrinis pramušimas. Aliuminio savybės ir jo naudojimas elektrotechnikoje. Iš kokių dedamųjų sudarytas plastikas ir kur jis naudojamas? Kietamagnetės medžiagos. Iš kokių dalelių sudaryta medžiaga elektriniu požiūriu. Apibūdinkite šias daleles. Palyginkite izoliacinių lakų ir kompaundų savybes ir jų panaudojimą. Aliuminio lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Puslaidininkių savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo temperatūros. Magnetodielektrikai. Medžiagų poliarizacija ir jonizacija. Kaip vertinamos izoliacinių medžiagų cheminės savybės? Didelės varžos lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Keraminės izoliacinės medžiagos ir jų palyginimas su organinėmis izoliacinėmis medžiagomis. Kietamagnečiai feritai. Kaip vertinami energijos nuostoliais dielektrike. Apibūdinkite didelės energijos dalelių ir banginę spinduliuotes. Elektrinių kontaktų medžiagos ir jų savybės. Puslaidininkinių medžiagų požymiai. Polimerizacijos ir polikondensacijos reakcijos ir jų panaudojimas elektrotechninių medžiagų gamyboje. Paaiškinkite kaip vyksta dielektriko elektrinis pramušimas. Kaip vertinamos dielektrikų mechaninės savybės? Elektros įrenginių apvijų laidai. Termoplastinių ir termoreaktingųjų polimerų savybės ir jų panaudojimas elektrotechnikoje. Permalojai ir alsiferiai. Skaityti daugiau
Ilgosios linijosGrandinės su paskirstytais parametrais. Ilgoji linija be nuostolių. Ilgosios linijos diferencialinės lygtys (telegrafinės lygtys). Telegrafinių lygčių sprendimas ir sprendinių analizė. Ilgosios linijos telegrafinės lygtys kompleksinėms amplitudėms. Telegrafinių lygčių kompleksinėms amplitudėms sprendimas. Koordinačių ašies pakeitimas sprendiniuose. Ilgosios linijos sprendinių analizė. Bėgančiųjų bangų rėžimas. Ilgoji linija su nuostoliais. Nuostolių įtaka ilgosios linijos antriniams parametrams. Skaityti daugiau
Kvietimų apdorojimo centraiKonspektas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kompiuterinės telefonijos istorija. Modulio vedimo forma. Kompiuterinės telefonijos pagrindai. Kompiuterinės telefonijos samprata. CTI ir Intelektualusis tinklas. Intelektualiųjų ir IP paslaugų konvergencija. Kvietimų centrai ir kalbiniai portalai. PowerPoint pristatymas: Kvietimų apdorojimo centrai (24 skaidrės). Skaityti daugiau
Lakštinių rotacinių spausdinimo mašinų elektros įrenginiaiReikalavimai keliami pagrindinei lakštinės-rotacinės spausdinimo mašinos elektros pavarai. Pagrindinė lakštinės - rotacinės spausdinimo mašinos elektros pavara su pastovios srovės elektros pavara ir valdomu keitikliu. Pagrindinės elektros pavaros lakštinės rotacinės spausdinimo mašinos valdymo schema. Įrenginio, kontroliuojančio lapų padavimą mazgai. Pagrindinė rotacinės lapinės spaudos mašinos elektros pavara su reversu variklio sužadinimo grandinėje. Lapinės rotacinės spausdinimo mašinos su reversu per sužadinimą pagrindinės elektros pavaros pagrindinių sujungimų mazgų schema. Skaityti daugiau
Mikrovaldiklis PIC16F84AAVR mikrovaldiklis. Mikrovaldiklis PIC16F84A. Pritaikymas. Mikroschemos kojų aprašymas. Centrinis procesorius. Portai. PORTB ir TRISB. PORTA ir TRISA. Atminties tvarkymas. Programos atmintis. Duomenų atmintis. SFR registrai. Mikrovaldiklio panaudojimas. LED diodes. Mygtukas. Relė. Septynių segmentų LED ekranas. LCD ekranas. Serial RS323 komunikacija. Investigation. Hardware. Software. Installation. What is needed to build custom joystick configuration. HID USB device Enumeration. Joystick Data Acquiry and Report Formatting. Programming the controller. Programmer Hardware. Darbas lietuvių ir anglų kalbomis. Skaityti daugiau
Projektavimas - informatika, elektrotechnika, elektronikaProgramuotas projektavimas, Schematika ir modeliavimas, Skaitmeninė - analoginė blogiausio atvejo ir Monte Karlo analizė, Optimizacija, Plokštės projektavimas, Projektavimas, panaudojant programuojamus loginius valdiklius (PLC – Programmable Controllers). Bakalauro darbo kūrybinė dalis. Skaityti daugiau
Radijo ir televizijos tinklaiTelekomunikacinio ryšio pradžia. Lietuvos Respublikos Visuomenės Informavimo Įstatymas. Telekomunikacijų ir elektronikos specialistams svarbūs straipsniai. Radijo bangų paskirstymas ir panaudojimas. Radiofonija IB, VB ir UTB diapazone. Sinchroninė radiofonija. Ilgos ir vidutinės bangos. Stereosignalo perdavimo vienu nešliu principas. Radiotransliacinio tinklo projektavimas. Spalvotos TV principai. Dažnių spektro sutankinimas. MAC sistema. Analoginio signalo. Audio signalas. Skaitmeninis signalas. Video signalas. C-MAC. MPEG. Laikinis perteklius. HDTV. Pagrindiniai MUSE parametrai. TV ryšio sistemos. TV signalo užslaptinimas komerciniams tikslams. Kabelinės TV tinklai. Hibridiniai optiniai-bendraašiai kabeliniai tinklai. Kabelinių tinklų architektūra. MMDS. Skaityti daugiau
RezistoriaiIdealaus rezistoriaus (rezistor) varžos (resistance) modelis. Laidininkų varža. Omo dėsnis, jo diferencialine išraiška. Omo dėsnis visai grandinei. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Pirmoji Kirchhofo taisyklė. Antroji Kirchhofo taisyklė. Džaulio ir Lenco dėsnio diferencialinė išraiška. Srovės atliekamas darbas ir pasiekiama galia. Džaulio ir Lenco dėsnis. Šakotinės grandinės. Kirchhofo dėsniai. Skaityti daugiau
Ryšio įrangos maitinimasĮvadas. Antriniai elektros srovės šaltiniai. Kintamosios srovės lyginimo schemos. Vienfazinės lyginimo schemos. Mitkevičiaus schema. Schemos veikimas. Išvados. Vienfazinio tiltelio kintamos srovės lyginimo antroji schema. Schemos veikimas. Trifazinio Mitkevičiaus kintamosios srovės lyginimo schema. Schemos veikimas. Trifazinio Larionavo kintamosios srovės lyginimo schema. Schemos veikimas. Trifazinių schemų skaičiavimo formulės. Tiristoriniai kintamosios srovės lygintuvai ir jų schemos. Vienfazinio tiristoriaus lyginimo schema. Lyginimo schemų veikimas su talpumine apkrova. Išvados ir privalumai. Lyginimo schemos veikimas su indukcine apkrova. Kintamosios srovės lyginimo schema su įtampos dauginimu. Schemos veikimas. Dvigubinimo schema. Schemos veikimas. Elektriniams filtrams keliami reikalavimai, kurie naudojami EMĮ. Filtrų schemos. Elektrinis filtras naudojant kondensatorių. Induktyviniai filtrai. LC filtrai. Rezonansiniai LC filtrai. RC filtrai. Tranzistoriniai filtrai. Nuolatinės įtampos keitikliai. Elektromagnetiniai keitikliai. Elektromašininiai keitikliai. Elektroniniai įtampos keitikliai. Elektroninio įtampos keitiklio schema. Tiristoriniai įtampos keitikliai. Schemos veikimas. Įtampos stabilizatoriai. Kintamosios įtampos stabilizatoriai. Kintamosios įtampos ferorezonansiniai stabilizatoriai (FRS). Stabilizatoriaus schemos veikimas. Nuolatinės įtampos stabilizatoriai. Kompensaciniai stabilizatoriai. Schemos veikimas. Integraliniai stabilizatoriai. Impulsiniai stabilizatoriai. Elektrocheminiai nuolatinės srovės šaltiniai. Švininiai (rūgštiniai) akumuliatoriai. Švininio akumuliatoriaus sandara. Įkrovimo pabaigos požymiai. Šarminiai "NŽ" ir "NK" akumuliatoriai. Charakteristikos. Naujos kartos akumuliatoriai naudojami ryšio technikoje. NiCd. NiMH. Li-on. Akumuliatorių baterija. Nuoseklus jungimas. Akumuliatoriaus skaičiavimai, ryšių įmonės aparatūros maitinimas. Ryšio įmonių elektriniai maitinimo įrenginiai ir lygintuvai. Elektros maitinimo įrenginio veikimas. Kintamosios srovės lygintuvai naudojami ryšio įmonių maitinimui (europietiško standarto). Schemos veikimas. Trifazinės kintamosios srovės lygintuvai ryšio įrenginių maitinimui. Elektros maitinimo ir elektros maitinimo įrangos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Nepertraukiamo elektros tiekimo įrenginiai UPS (Nepertraukiamo maitinimo šaltinis). Apkrova. Analoginio skaitmeninio įrenginio elektrinis maitinimas. Stoties maitinimas ir paskirstymas. UPS-PRO Apsaugotai aukštos kokybės darbo aplinkai. Pritaikymas. UPS-PERSONAL. Skaityti daugiau
Saulės elementaiKaip veikia saulės elementas. Charakteristikos. Skirtingi elementų tipai. Nuo cėlės iki modulio. Natūralus ribinis efektyvumas. Naujienos. Skaityti daugiau
Signalai ir grandinėsGrandinių dažninės charakteristikos. Dvipolių ir keturpolių pagrindinės dažninės charakteristikos. Dvipolių dažninės charakteristikos. Keturpolių dažninės charakteristikos. Bendras supratimas. Keturpolio įėjimo varžos dažninės charakteristikos. Keturpolio perdavimo charakteristikos. Keturpolio kaip šaltinio apibūdinimas. Paprastų grandinėlių dažninės charakteristikos. Įtampos daliklis. Įėjimo varža. Kompleksinė dažninė charakteristika. Išėjimo varža. CR grandinėlės. Įėjimo varža. Kompleksinė dažninė charakteristika. Išėjimo varža. RL grandinėlės. Įėjimo varža. Kompleksinė dažninė charakteristika. LR grandinėlės. Įėjimo varža. Kompleksinė dažninė charakteristika. Išėjimo varža. Praleidžiamųjų dažnių juostos sąvoka. Dviejų, pakopomis sujungtų RC grandinėlių dažninės charakteristikos. Rezonansiniai procesai grandinėse. Nuoseklus rezonansinis kontūras. Įėjimo varža. Kompleksinė dažninė charakteristika. Pralaidumo juostos plotis. Signalų šaltinio vidaus varžos ir apkrovos varžos įtaka nuoseklaus kontūro savybėms. Lygiagretus rezonansinis kontūras. Įėjimo varža. Lygiagretaus kontūro kompleksinė dažninė charakteristika. Signalų šaltinio vidaus varžos įtaka lygiagrečiojo kontūro savybėms. Keturpoliai. Pagrindinės sąvokos. Klasifikacija. Perdavimo lygtys ir parametrų sistemos. Keturpolio laidumo parametrai. Keturpolio varžų parametrai. Keturpolio simetriškumo sąlyga. Įtampos perdavimo funkcija ir charakteringoji perdavimo funkcija. Paprasčiausių keturpolių pirminiai ir charakteringieji parametrai. Skaityti daugiau
Signalai ir grandinės (2)Grandinių dažninės charakteristikos. Dvipolių ir keturpolių dažninės charakteristikos. Dvipolių dažinės charakteristikos. Keturpolių dažninės charakteristikos. Paprasčiausių grandinėlių dažninės charakteristikos. Įtampų rodiklis. RC grandinėlė. CR grandinėlė. RL grandinėlės. Žemų ir aukštų filtrų praleidžiamų dažnių juostos. Dvi pakopomis sujungtos RC grandinėlės. Rezonansiniai procesai grandinėse. Nuoseklusis rezonansinis kontūras. Dažninė perdavimo charakteristika. Signalų šaltinio vidaus varžos ir kontūro apkrovimo varžos įtaka kontūro savybėms. Lygiagretus virpamasis kontūras. Lygiagrečiojo kontūro dažninė perdavimo charakteristika. Apkrovos varžos ir signalų šaltinio vidaus varžos įtaka lygiagrečiojo kontūro savybėms. Dalinis kontūro jungimas. Keturpoliai. Keturpolių klasifikavimas. Keturpolio perdavimo lygtys. Y parametrų sistemos Z parametrai. Apibendrintieji arba pakopiniai parametrai. Keturpolio parametrų savybių apibendrinimas. Darbiniai keturpolių parametrai. Charakteringieji keturpolio parametrai. Dažniausiai naudojamų grandinėlių parametrai. Skaityti daugiau
Signalai ir ryšio linijosĮvadas. Telekomunikacinių sistemų apibendrinta struktūrinė schema. Signalai ir trukdžiai, jų aprašymo priemonės, modeliai. Signalų klasifikacija. Laikinė ir spektrinė signalo aprašymo formos. Signalas kaip atsitiktinis procesas. Signalų diskretizavimas ir kvantavimas. Neapibrėžtumas ir informacijos kiekis. Analoginių signalų moduliacija ir detektavimas. Amplitudės moduliacija. Kampinė moduliacija. Signalų detektavimas. Skaityti daugiau
Skysčių ir birių medžiagų lygio jutikliaiBendrosios žinios. Mechaniniai lygio matuokliai. Vizualinės atskaitos lygio matuokliai. Plūdiniai lygio matuokliai. Plūdinių lygio matuoklių sandaros schemos. Instaliavimo vietos parinkimas. Hidrostatiniai lygio matuokliai. Elektriniai lygio matuokliai. Konduktometriniai lygio matuokliai. Talpiniai lygio matuokliai. Ultragarsiniai lygio matuokliai. Radioaktyvieji lygio matuokliai. Vibraciniai lygio matuokliai. Mikrobanginiai lygio matuokliai. Lygio matuoklio parinkimo pavyzdys. Skaityti daugiau
Technikos istorijaTechnikos sąvoka. Technikos vystymosi varomosios jėgos ir jos vystymosi dėsningumai, Elektrotechnikos vystymosi etapai, Elektrinė ir magnetinė reikšmė tyrimo pradžia, Leibnico, Grėjaus, Diufė, Mušenbrucho, Nolė bandymai, Atmosferos statinės elektros tyrimas, Elektros krūvių sąveikos dėsnio nustatymas, Elektros srovės šaltinio sukūrimas, Elektrolizės atradimas, H. Erstedo ir A. Ampero bandymai, Omo dėsnio atradimas, Gustavo Roberto Kirchhofo elektros grandinių tyrimai, Elektromagnetinės indukcijos dėsnio atradimas, Džeimso Klarko Maksvelo elektromagnetinių reiškinių teorija, Elektromagnetinių bangų atradimas, Pirmojo elektros variklio sukūrimas, Pirmojo elektros generatoriaus sukūrimas, Sukamojo magnetinio lauko atradimas, Trifazės sistemos ir asinchroninio variklio sukūrimas, Transformatoriaus sukūrimas ir konstrukcijos tobulinimas, Pirmosios elektrinės Lietuvoje. Skaityti daugiau
Technikos istorija (3)Technikos sąvoka. Technikos vystymosi varomosios jėgos ir jos vystymosi dėsningumai. Elektrotechnikos vystymosi etapai. Elektrinė ir magnetinė reikšmė tyrimo pradžia. Leibnico, Grėjaus, Diufė, Mušenbrucho, Nolė bandymai. Atmosferos statinės elektros tyrimas. Elektros krūvių sąveikos dėsnio nustatymas. Elektros srovės šaltinio sukūrimas. Elektrolizės atradimas. H. Erstedo ir A. Ampero bandymai. Omo dėsnio atradimas. Gustavo Roberto Kirchhofo elektros grandinių tyrimai. Elektromagnetinės indukcijos dėsnio atradimas. Džeimso Klarko Maksvelo elektromagnetinių reiškinių teorija. Elektromagnetinių bangų atradimas. Pirmojo elektros variklio sukūrimas. Pirmojo elektros generatoriaus sukūrimas. Sukamojo magnetinio lauko atradimas. Trifazės sistemos ir asinchroninio variklio sukūrimas. Transformatoriaus sukūrimas ir konstrukcijos tobulinimas. Pirmosios elektrinės Lietuvoje. Skaityti daugiau
TelekomunikacijaRyšių linijos ir jų įrengimas. Vidaus ir lauko ryšių linijos. Ryšio linijų įrengimo ypatumai. Linijų įrengimo darbų kokybės kontrolė. Bendrieji reikalavimai projektavimo darbams. Techninė užduotis. Projektinė dokumentacija. Darbo projektas. Vidaus ir lauko ryšio linijų įrengimas. Reikalavimai montavimo darbams. Bendri reikalavimai naudojamoms medžiagoms ir įrenginiams. Vaizdo stebėjimo sistemos. Vaizdo stebėjimo sistemų pagrindinės dalys. Vaizdo stebėjimo sistemos projektavimas. Reikalavimai montavimo darbams. Skaityti daugiau
Telekomunikacijų teorija (2)Paaiškinti apibendrintą ryšio sistemos (su grįžtamu ryšiu) struktūrą. Paaiškinti apibendrintą skaitmeninio ryšio sistemos struktūrą. Kokie telekomunikacijų teorijos pagrindiniai uždaviniai ir nagrinėjami klausimai? Kaip susijęs situacijos neapibrėžtumas su pranešimų informacija? Kuo įvertinamas informacijos kiekis ir kaip užrašoma šio vieneto matematinė išraiška? Paaiškinti, kodėl informacijos kiekis išreikštas per logaritminę priklausomybę? Kaip išreiškiamas informacijos kiekis pagal K. Šenoną? Kodėl pranešimo informacijos kiekis atvirkščiai proporcingas pranešimo tikimybei? Kokiais vienetais išreiškiamas informacijos kiekis? Kokiu tikslu įvestas šaltinio kodavimo perteklumo rodiklis? Į kokias pagrindines grupes skirstomi signalai? Iš kokių požymių galima nustatyti, kad signalas yra periodinis? Kokia periodinių signalų bendroji matematinė išraiška? Į kokias grupes skirstomi signalai pagal kitimo laike pobūdį? Kokias žinote laikines ir spektrines signalų aprašymo formas? Ką išreiškia superpozicijos principas telekomunikacijose? Kokioms grandinėms galima taikyti superpozicijos principą? Kokių matematinių funkcijų pagalba atliekama periodinių signalų spektrinė analizė? Kokių matematinių funkcijų pagalba atliekama neperiodinių signalų spektrinė analizė? Kuo skiriasi periodinio ir neperiodinio signalų spektrai? Kokio matematinio aparato pagalba galite paaiškinti, kad periodinio signalo spektras sudarytas iš atskirų harmonikų? Kas yra tos harmonikos? Kaip paaiškinsite tą faktą, kad neperiodinio signalo spektrą atspindi signalo spektro tankis? Kaip apibūdinsite tokio signalo spektrą? Kuo pasižymi atsitiktiniai signalai? Kuo skiriasi atsitiktiniai dydžiai nuo atsitiktinių procesų? Kokios yra atsitiktinių dydžių statistinės charakteristikos? Kodėl? Kokios yra atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos? Kodėl? Į kokias klases skirstomi atsitiktiniai procesai? Kokia charakteristika pilniausiai atspindi atsitiktinį procesą? Koks baltojo triukšmo esminis požymis? Kas tai yra ir kuo ypatingos autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos funkcijos? Ką jos atspindi? Kokia signalų koreliacijos funkcijos išraiška? Paaiškinti tolydinio signalo diskretizavimo laike sampratą? Kokia funkcija aprašomas diskretizuotas laike signalas? Kokiu tikslu atliekamas signalo reikšmių interpoliavimas? Kokiu tikslu atliekamas diskretizuoto signalo kvantavimas? Kokiu tikslu atliekamas analoginio signalo keitimas į skaitmeninę formą? Kaip vykdoma signalo impulsinė-kodinė moduliacija? Kodėl reikalingas signalo amplitudės suspaudimas ir išplėtimas? Kokia funkcija naudojama signalo amplitudės suspaudimui ir išplėtimui? Kokiame įtaise vykdomas signalo amplitudės suspaudimas ir išplėtimas? Skaityti daugiau