Šperos.lt > Elektronika
Elektronika

(1469 darbai)

Elektros įtaisaiLaboratoriniai darbai. Varistoriaus CH1-2-2-27 tyrimas. Fotorezistoriaus CФ3-25 tyrimas. Puslaidininkinio diodo tyrimas. Stabilitrono tyrimas. Tranzistoriaus bendrosios bazės junginio (BBJ) tyrimas. Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginio (BEJ) tyrimas ГT403 Ж. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Skaityti daugiau
Elektros kabelių linijosElektros kabelių linijos. Bendri reikalavimai. Kabelio klojimo būdo parinkimas. Kabelių parinkimas. Kabelių alyvos įrengimai. Kabelių jungtys ir galūnės. Skaityti daugiau
Elektros mašinos (2)Transformatoriaus atstojamoji elektrinė schema. Trifazio asinchroninio variklio sukimosi reguliavimo būdai. Ryškiapolio sinchroninio generatoriaus elektrovarų lygtys. Vektorinę diagrama. Nuolatinės srovės mašinų pirmos ir antros eilės išlyginantieji sujungimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Elektros mašinų remontasElektros mašinų valdymas valdikliais. Variklių apsauga. Variklio vibracinis aktyvumas. Elektros mašinos apžiūra, defektų nustatymas ir paruošimas remontui. Padrikųjų statoriaus apvijų gaminimas. Nuolatinės srovės mašinų apvijų remontas ir gaminimas. Kontaktinių žiedų ir kolektoriaus remontas. Trumpai sujungiančiojo mechanizmo ir šepečių laikiklių remontas. Rotorių ir inkarų bandažo remontas. Apvijų impregnavimas ir džiovinimas. Guolių skydų, velenų ir guolių remontas. Šerdžių remontas. Surinkimas, kontrolė ir bandymai. Skaityti daugiau
Elektros pavaros (4)Elektros pavaros sąvoka. Elektros pavarų (EP) funkcijos ir struktūra. Judesio perdavimo sistemų kinematinės schemos. Mechaninės EP koordinatės ir parametrai. Pagrindinės pavaros judesio lygtis. Jėgos ir momentai pavaroje. Statinio ir inercijos momentų redukavimas. Statinio ir inercijos momentų redukavimas sukimo judesiui. Poslinkio jėgų ir masių redukavimas į momentus, veikiančius variklio veleną. Kintančio greičio poslinkio masių ir momentų redukavimas sukimo judesiui: EP mechaninės dalies modeliai. Mechaninės dalies struktūrinė schema. Gamybinių mechanizmų darbo režimai ir mechaninės charakteristikos. Elektros variklių mechaninės charakteristikos. Bendra el. variklio ir gamybinio mechanizmo darbo charakteristika. Apkrovos diagramų sudarymas: Pavaros paleidimo ir stabdymo laikai: Grafoanalitinis pavaros judesio lygties sprendimas. Pavaros mechaniniai pereinamieji procesai, kai variklio momentas tiesiog proporcingas sukimosi greičiui. Skaityti daugiau
Elektros pavaros (5)Įvadas. Darbo užduotis. Skaičiavimai. Apskaičiuoti ir nubraižyti asinchroninio variklio mechaninę charakteristiką ω=ƒ(M). Apskaičiuoti ir nubraižyti (toje pačioje koordinačių sistemoje kaip ir variklio) darbo mašinos mechaninę charakteristiką ω = ƒ2(Ms), redukuotą elektros variklio kampiniam greičiui. Grafiškai rasti ir apskaičiuoti dinaminio momento charakteristiką ω=ƒ3(Md). Apskaičiuoti ir nubraižyti elektros variklio paleidimo proceso kampinio greičio ω=ƒ4(t) ir sukimosi momento M=ƒ5(t) kreives. Apskaičiuoti asinchroninio variklio energijos nuostolius paleidžiant sistemą apkrautą, neapkrautą ir stabdant neapkrautą sistemą priešiniu jungimu. Įvertinti apkrauto elektros variklio paleidimo sąlygas sumažėjus maitinimo įtampai ΔU%. Išvada. Grafikai. Skaityti daugiau
Elektros pavaros (6)Pirmas kontrolinis darbas. Namų darbų užduoties parinkimas. Užduotis: 1) Apskaičiuoti asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu varžas; 2) Sudaryti paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu momento diagramą; 3) Sudaryti paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu momento diagramą; 4) Pagal skaičiavimo rezultatus sudaryti variklio automatinio kontaktinio valdymo schemą. Sprendimas. Antras namų darbas. Pagal pateiktą greičio tachogramą ir mechanizmo apkrovos diagramą - parinkti pavaros variklį gamybiniam mechanizmui, nurodant variklio tipą, markę, pagrindinius techninius duomenis ir, jei reikalinga, greičio reguliavimo būdą bei reikalingo parametro keitiklio tipą. Trečias kontrolinis darbas. Suprojektuoti nuolatinės srovės pavaros keitiklį, parinkti galios grandies elementus ir apsaugos priemones. Tiristorių parinkimas. Anodinio reaktoriaus skaičiavimas. Inkaro srovės pulsacijų filtravimo droselio skaičiavimas. Trifazė tiristorinė nuolatinės srovės pavara. Skaityti daugiau
Elektros pavaros elektroninis galios keitiklisĮvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio energetinės elektronikos elementų skaičiavimas ir parinkimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Elektroninių įrenginių charakteristikų ir parametrų skaičiavimas. Keitiklio principinės elektrinės schemos aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Grafinė medžiaga. Principinė elektrinė schema. Skaičiavimo rezultatų diagramos. Skaityti daugiau
Elektros pavaros elektroninis galios keitiklis (2)Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinių sprendimų padrindas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio galios elementų skaičiavimas ir parinkimas. Galios transformatoriaus parinkimas. Keitiklio galios schemos tiristorių parinkimas. Inkaro srovės pulsacijų filtravimo droselio ir išlyginančių reaktorių skaičiavimas ir parinkimas. Tiristorių apsaugų nuo viršįtampių ir trumpojo jungimo skaičiavimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Mikroprocesoriaus modulio elementų parinkimas. Atminties įrenginio (AĮ) elementų parinkimas. Įvedimo išvedimo įrenginio elementų parinkimas. Laikmačio schemos (LS) elementų parinkimas. Tiristorių valdymo schemos (TVS) elementų parinkimas. Sinchronizavimo schemos (SS) elementų parinkimas. Valdymo impulsų formavimo schemos (VIFS) elementų parinkimas. TVS atliekamų funkcijų aprašymas. Keitiklio principinės elektrinės schemos sudarymas ir aprašymas, Keitiklio charakteristikų skaičiavimas. Grafinė medžiaga (7 ps.) Skaityti daugiau
Elektros pavarų teorijaLaboratoriniai darbai. Nuolatinės srovės svetimo žadinimo variklio mechaninės charakteristikos. Svetimo žadinimo mašinų generatoriaus – variklio sistemos mechaninės charakteristikos. Nuolatinės srovės lygiagretaus žadinimo variklio inkaro šuntavimas. Nuolatinės srovės nuoseklaus žadinimo variklio mechaninės charakteristikos. Įtampos įtaka asinchroninio variklio darbui. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi mechaninės charakteristikos. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi mechaninės charakteristikos. Skaityti daugiau
Elektros pavarų valdymasAutomatikos raida. Elektromechaninę sistemą sudarančios dalys. EMS Judesiai ir jiems keliami reikalavimai. Pagrindinio dinaminio dėsnio EMS taikymas. EMS veikiantys momentai ir jėgos. EMS klasifikacija. Elektros pavarų valdymo funkcijos. Schemų klasifikacija ir žymėjimas. Struktūrinės elektrinės schemos ir ju sudarymo principai. Funkcinės elektrines schemos ir jų sudarymo principai. Principinės elektrinės schemos ir jų sudarymo principai. Sujungimo elektrinės schemos ir jų sudarymo principai.Prijungimo elektrinės schemos ir jų sudarymo principai. Išdėstymo schemos ir jų sudarymo principai. Relinėmis–kontaktorinėmis schemomis įgyvendinami valdymo principai. Relinėmis-kontaktorinėmis schemomis valdomų nuolatinės srovės EMS statinės ir dinaminės charakteristikos. Valdymas laiko principu ir šio valdymo ypatumai Valdymas greičio principu ir šio valdymo ypatumai. Valdymas srovės principu ir šio valdymo ypatumai. Nuolatinės srovės elektromašinų pagrindinių grandinių tipiniai mazgai. Kintamosios srovės elektromašinų pagrindinių grandinių tipiniai mazgai. Apsaugos EMS ir jų paskirtis. Blokavimai ir signalizacijos ir jų paskirtis. Nuolatinės srovės el.mašinų relinio-kontaktorinio automatinio valdymo tipiniai mazgai Kintamosios srovės el. mašinų relinio-kontaktorinio aut. valdymo tipiniai mazgai. Bekontaktinio valdymo relinių schemų mazgai. Elektrinių schemų aprašymo ir skaitymo metodika. Relinių schemų sintezė. Uždarosios EMS ir jų klasifikavimas. Koordinačių valdymo uždarose EMS kokybės rodikliai. Apibendrintos greičio reguliavimo funkcinė schema. Sistemos stabilumas ir švytuojamumas. Apibendrintos greičio reguliavimo sistemos struktūrinė schema. Apibendrintos greičio reguliavimo statinės charakteristikos. Greičio reguliavimo su įtampos grįžtamuoju ryšiu sistema. Greičio reguliavimo su greičio grįžtamuoju ryšiu sistema. Greičio reguliavimo su srovės grįžtamuoju ryšiu sistema. Greičio reguliavimo sistema su keliais grįžtamaisiais ryšiais. Greičio reguliavimo sistemos su netiesiniais grįžtamaisiais ryšiais. Skaityti daugiau
Elektros pavarų valdymasAutomatikos raida. Elektromechaninę sistemą sudarančios dalys. Automatikos raida. EMS Judesiai ir jiems keliami reikalavimai. Pagrindinio dinaminio dėsnio EMS taikymas. EMS veikiantys momentai ir jėgos. EMS klasifikacija ir funkcijos. Schemų klasifikacija ir žymėjimas. Elektrinės struktūrinės schemos ir jų sudarymas. Elektrines funkcines schemos ir jų sudarymas. Elektrines principinės schemos ir jų sudarymas. Elektrinės sujungimo schemos ir jų sudarymas. Elektrinės prijungimo schemos ir jų sudarymas Tarptautiniai elektrinių schemų standartai. Elektros pavarų valdymo sistemų rėlinio – kontaktorinio valdymo ypatumai. Elektros pavarų automatinį paleidimą ir stabdymą apibūdinančios statinės charakteristikos. Elektros pavarų automatinį paleidimą ir stabdymą apibūdinančios dinaminės charakteristikos. Valdymas laiko principu ir jo ypatumai. Valdymas greičio principu ir šio valdymo ypatumai. Valdymas sroves principu ir sio valdymo ypatumai Valdymas kelio principu ir jo ypatumai. Nuolatines sroves variklių pagrindinių grandinių tipiniai mazgai. AV su narveliniu rotoriumi pagrindinių grandinių tipiniai mazgai. Asinchroninių variklių su faziniu rotoriumi pagrindinių grandinių tipiniai mazgai. Nuolatinės srovės variklio tipinio mazgo, veikiančio laiko principu, automatinio paleidimo schema. Nuolatinės srovės variklio tipinio mazgo, veikiančio srovės principu, automatinio paleidimo schema. Nuolatinės srovės variklio tipinio mazgo, veikiančio greičio principu, automatinio paleidimo schema. Asinchroninių variklių su narveliniu rotoriumi paleidimo tipiniai mazgai. Asinchroninių variklių su faziniu rotoriumi paleidimo mazgas. Asinchroninių variklių su narveliniu rotoriumi stabdymo tipiniai mazgai. Asinchroninių variklių su faziniu rotoriumi stabdymo mazgas. Sinchroninių variklių valdymo ypatumai. Elektros pavarų valdymo sistemų apsaugos ir jų paskirtis. Elektros pavarų valdymo sistemų apsaugų parinkimas. Blokavimai ir signalizacijos elektros pavarų valdymo sistemose. Relinių—kontaktorinių schemų skaitymas ir aprašymas. Relinių-kontaktorinių schemų projektavimas. Elektros pavarų valdymo sistemų sintezė. Skaityti daugiau
Elektros signalų apdorojimas grandinėse3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti sudėtingos formos elektros signalais ir jų parametrais, išmokti braižyti signalų oscilogramas, susipažinti su elementariais signalų pakeitimais grandinėse ir atlikti sudėtingų signalų diferencijavimo ir integravimo skaičiavimus. Teorinė dalis. Praktinės užduotys. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros signalų parametrai (2)Darbo tikslas: susipažinti su nuolatinės ir kintamosios srovės bei įtampos parametrais, signalų oscilogramomis ir jų pateikimu, atlikti elementarius parametrų skaičiavimus. Darbo rezultatai. Pagrindiniai kintamos įtampos ir srovės parametrai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros sistemos: substratų cechas UAB "Durpeta"Darbo tikslas – suprojektuoti vidaus elektros tinklų instaliaciją akcinės bendrovės "Durpeta" substratų cechui. Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas ir tikrinimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Trumpų jungimų skaičiavimas. Reaktyvinės galios kompensavimas. Apšvietimo tinklo skaičiavimas. Darbų sauga naudojant įrenginį. Elektros įrenginių specifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros sistemų stabilumasDuoti duomenys. Kursinio darbo užduotis. Sudaryti tiriamos elektros sistemos schemos skaičiuojamąją schemą. Nustatyti tiriamosios schemos normalaus režimo parametrus. Nubraižyti įtampų vektorinę diagramą. Apskaičiuoti schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatyti statinio stabilumo atsargą, kai generatoriai neturi AŽR (Eq=const.). AŽR yra proporcingo veikimo (E'=const.). AŽR yra stipraus veikimo (UG=const.) Apkrovą modeliuoti pastovia varža. Laikyti, kad Uap1=1,0. Patikrinti sistemos dinaminį stabilumą nurodytajai avarijai pagal pirmojo svyravimo kampą δ'. Laikyti, kad AKĮ yra sėkmingas. Jei tiriamasis režimas dinamiškai nestabilus, pasiūlyti kitus relinės apsaugos nustatymo laikus. Pereinamąjį procesą skaičiuoti nuosekliųjų intervalų metodu. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas P=f(δ') bei pagreičio kitimo kreives a=f(δ'). Plotų taisyklės pagalba patikrinti pereinamojo proceso sprendimo teisingumą. Nubrėžti elektrinės kampo δ' kitimo laikui bėgant kreives. Padaryti išvadas apie sistemos statinį ir dinaminį stabilumą. Sudarysime tiriamos elektros sistemos schemos skaičiuojamąją schemą. Skaičiavimus atliksime santykiniais vienetais. Skaičiavimuose nevertinsime aktyviųjų varžų. Apskaičiuojame schemos parametrus santykiniais vienetais. Schemą prastiname sekančiai. Schema atrodys sekančiai. Nustatome normalaus režimo parametrus. Normalaus režimo parametrai. Normalaus režimo įtampų vektorinė diagrama. Apskaičiuojame schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatome statinio stabilumo atsargą. Patikriname sistemos dinaminį stabilumą nurodytajai avarijai pagal pirmojo svyravimo kampą. Laikome, kad trifazis APĮ yra sėkmingas. Jei tiriamasis režimas dinamiškai nestabilus, siūlome kitus relinės apsaugos nustatymo laikus. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas P=f(δ') bei pagreičio kitimo kreives a=f(δ'). Plotų taisyklės pagalba patikrinti pereinamojo proceso sprendimo teisingumą. Nubrėžiame elektrinės kampo kitimo laikui bėgant kreivę. Padaryti išvadas apie sistemos statinį ir dinaminį stabilumą. Skaityti daugiau
Elektros srovė, stipris, tankis, laidininkų jungimo būdaiElektros srovės stipris. Elektros srovės tankis. Omo dėsnis grandinės daliai. Varža. Omo dėsnis grandinės daliai. Omo dėsnio grafinis vaizdas. Laidininkų varža. Laidininkų jungimo būdai. Nuoseklusis laidininkų jungimas. Lygiagretus laidininkų jungimas. Nuolatinės srovės darbas ir galia. Elektrovaros jėga. Omo dėsnis uždarai grandinei. Elektros srovė skysčiuose. Elektrolizė. Elektrolizės dėsnis. Elektrolizės taikymas. Skaityti daugiau
Elektros tinklai (3)Aktyvios ir reaktyvios galios balansai. Reaktyvios galios ir įtampos reguliavimas sisteminiuose tinkluose. Laido lygčių balansas. Savarankiškos skirstomųjų tinklų įmonės veikla. Elektros energetikos sistemų darbo režimo valdymo uždaviniai. Statinės reaktyviosios galios kompensacinės charakteristikos. Mechaninės apkrovos. Elektros prekyba restrūkturizuotoje sistemoje. Aktyviosios galios balanso valdymas. Tiristoriaus valdomų kondensatorių darbas. Skirstomojo tinklo neutralės kompensavimas. Generuojamosios galios ir dažnio reguliavimas. Statinės reaktyviosios galios kompensavimas. Kritinis tarpstrypis. Dažnio kokybės kriterijai. Reaktyvioji galia elektros tinkluose. Kritinė temperatūra. Valdymo paklaida. Reaktyviosios galios šaltiniai aukštos įtampos linijose. Energetikos poveikis gamtai. Geriausios apkrovos tarp šiluminių elektrinių generatorių pasiskirstymas. Galios nuostatos. Įvertinimas galios paskirstymo uždaviniai. Optimalus G galios pasiskirstymas tarp šiluminių ir hidraulinių elektrinių sistemų. Elektros sistemoje galimos avarijos. Nesimetriniai režimai. Generuojamų galių pasiskirstymas tarp rajono elektrinių. Skirstomųjų tinklų priežiūros darbai. Reaktyviosios galios šaltiniai. Sinchroniniai kompensatoriai. Generatorių ekonomiškumo charakteristikos. Reaktyviosios galios šaltiniai aukštos įtampos linijose. Remontas ir jų valdymas. Geriausios apkrovos tarp šiluminių elektrinių generatorių pasiskirstymas. Skaityti daugiau
Elektros tinklo projektavimasPradiniai duomenys. Architektūrinė projektavimo stadija. Telekomunikacinė projektavimo stadija. Horizontaliojo posistemio projektavimas. Vidaus magistralių posistemio projektavimas. Administravimo posistemio projektavimas. Jungiamųjų ir galinių laidų skaičiaus ir ilgio nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros transformatoriaiPaaiškinkite, kas tai yra: energetinė sistema; jėgos, specialusis transformatorius; žeminimo, aukštinimo transformatorius; redukuotasis transformatorius; autotransformatorius. Nubraižykite vienfazio transformatoriaus sandarą. Aiškindami veikimo principą, sužymėkite sutartines elektrinių dydžių ir magnetinio srauto kryptis. Kaip perduodama energija iš pirminės į antrinę apviją? Užrašykite transformatoriaus magnetinį srautą ir pirmine, bei antrine EVJ: a-sinusinėmis funkcijomis; b-kompleksiniais dydžiais. Kaip apskaičiuoti EVJ elektrines vertes? Parašykite transformatoriaus magnetovaros jėgų lygtį, paaiškinkite jos fizinę prasmę ir pavaizduokite ją grafiškai. Kodėl galima laikyti, kad magnetinis srautas pastovus. Parašykite transformatoriaus pirminei ir antrinei grandinei lygtis pagal II Kirchhofo dėsnį. Paaiškinkite jų fizinę prasmę. Nubraižykite realaus tranzistoriaus vektorinę diagramą. Ar didelis fazių skirtumas tarp pirminės ir antrinės įtampos? Kodėl jis atsiranda? Kaip atliekami tranzistoriaus tuščios eigos ir trumpojo jungimo bandymai? Kokie parametrai nustatomi jų metu? Kokie svarbiausi tranzistoriaus paso duomenys? Paaiškinkite, kokias tranzistoriaus savybes jie nurodo? Kokia funkcija yra tranzistoriaus išorinė charakteristika? Pavaizduokite ją grafiškai ir paaiškinkite. Kuo ypatingi suvirinimo transformatoriai? Kokia jų išorinė charakteristika? Kodėl? Kaip jungiami ir kokiu režimu veikia srovės ir įtampos matavimo transformatoriai? Ką nurodo jų tikslumo klasė? Kada naudojamos srovės matavimo replės? 1. Kaip daugiausiai yra žymimi transformatorių tipai? Išspręsti sekantį pavyzdį: Trifazio transformatoriaus paso duomenys. Išnagrinėti šio transformatoriaus parametrus ir charakteristikas. Duotos 100kVA 6300/200V trifazio transformatoriaus, kurio apvijos sujungtos žvaigžde, tuščiosios eigos charakteristikos. Reikia rasti įmagnetinimo šakos parametrus. Trys trifaziai vienodų jungimo grupių transformatoriai sujungti lygiagrečiai. Reikia nustatyti kiekvieno transformatoriaus apkrovimą. Nubraižyti ir paaiškinti transformatoriaus apvijų jungimo grupių žymėjimą. Nubraižyti trifazių transformatorių apvijų jungimo grupes su vektorių diagramomis. Nubraižyti trifazio transformatoriaus apvijų jungimo schemas ir jungimo grupes numatytas Valstybinio standarto. Paaiškinti transformatoriaus jungimo schemą, nustatant jungimo grupę, bei voltmetrų jungimo schemą fazių sekai patikrinti. Skaityti daugiau
......